Menu

Handledning

Complexa Konsult och Carina Eriksson erbjuder handledning i grupp eller enskilt för personer som i sin dagliga verksamhet arbetar med människor. Då handledning sker i grupp har deltagarna möjlighet att ta upp ett dilemma eller en konkret fråga och får reflektera tillsammans med de övriga gruppdeltagarna. Tillsammans med Carina Eriksson som handledare kan deltagarna sortera, reflektera och skapa ny förståelse av sitt yrkessammanhang och sig själva som yrkespersoner.

Grupphandledning är ett kvalitetssäkrande arbete med syfte att lyfta och vidareutveckla deltagarnas yrkeskunnande samt ta tillvara och utveckla gruppens samlade kompetens.
Handledningen strävar efter ett öppet och tillitsfullt arbetsklimat där deltagarna tillsammans kan dela frågor och svårigheter, reflektera över öppningar och möjligheter, få stöd och skapa mening i det dagliga arbetet. Handledningen ska också medverka till att öka den handleddes och gruppens medvetenhet om styrkor och framgångsfaktorer såväl på individnivå som i grupp.

Med handledning i grupp kan deltagarna ta upp ett dilemma eller en frågeställning kring sin arbetssituation och få utrymme att reflektera tillsammans med handledare och övriga gruppdeltagare. Vid önskemål från gruppen och i samråd med handledaren kan även mer generella teman eller frågor behandlas. Deltagarna kan även erbjudas olika kreativa arbetsformer; som värderingsövningar, ”levande stolar”, bilder med mera. Deltagare som har ett specifikt ärende bestämmer handledningsformen i samråd med handledaren. Varje handledningstillfälle inleds med en stor uppföljning av de dilemman och ärenden som diskuterades gången innan.

Tystnadsplikt råder i gruppen. Det som talas om i gruppen får inte diskuteras utanför handledningen. Vad man själv tagit upp i gruppen får diskuteras med andra, men inte vad andra har sagt. Handledaren har också tystnadsplikt, men har möjlighet att diskutera frågor rörande handledningsgruppen i sin egen handledningsgrupp.

Handledaren ansvarar för ramarna, förslag av metoder, handledningsprocessen och för att gruppkompetensen används. Handledaren uppmuntrar gruppen att använda det egna inneboende kunnandet.

Den personliga handledarmodell som Complexa Konsult kännetecknas av är 

  • Avstämning där alla kommer till tals, samtal 
  • Reflekterande team 
  • Kreativa metoder samt kreativa hjälpmedel i handledningssituationen, exempelvis bygga och åskådliggöra ett ärende med hjälp av stolar, som i övningen ”levande stolar”, olika värderingsövningar med mera.

Referenser
Kontakta Carina Eriksson, tfn: 073-37 60 600
E-post: carina.eriksson@complexakonsult.se